Kategorie

 

Obchodní podmínky pro maloobchodní odběratele

Objednávka
Po odeslání objednávky a jejím potvrzení na e-mail kupujícího je objednávka závazná pro obě strany (kupujícího i prodávajícího) a má hodnotu uzavřené kupní smlouvy.
Při objednávce nad 1 500,- Kč včetně DPH  poštovné neúčtujeme. Termín dodání 3-5 dnů.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího
Pokud objednávka nebyla vyexpedována, může ji zákazník zrušit telefonicky.
Pokud byla platba za zboží provedena zálohově a objednávka zrušena před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud zálohová platba přišla. Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, který byl účtován bankou příjemci platby. V případě zrušení objednávky z důvodu nedodržení avizovaného termínu expedice prodávajícím se žádné poplatky nestrhávají.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající může objednávku zrušit v případě, že se objednané zboží již nevyrábí či nedodává, popř. je dlouhodobě nedostupné. Prodávající zruší objednávku i v případě pokud dojde k výrazným změnám v ceně zboží. O zrušení objednávky bude prodávající kupujícího informovat e-mailem.

Platba za zboží a způsob doručení
Při objednávce v hodnotě nad 1 500,-Kč (včetně DPH) neúčtujeme poštovné a balné (ani poplatek za dobírku).

 • K celkové ceně bude připočteno poštovné a balné ve výši 120,- Kč (včetně DPH) - pouze u objednávek pod 1 500 Kč. Zásilky zasíláme výhradně přepravní společností GEIS.

 

Kontrola dodaného zboží
Obsah dodávky si kupující zkontroluje již při převzetí balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nepřevezme a reklamuje zásilku přímo u dopravce (pošty). Dopravce (pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možné brát zřetel.

Podmínky reklamace
Vrácení zboží
Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů.
 • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny (za poškození se považuje i porušení papírové "pečeti" bránící otevření obalu zboží).
 • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.


Prosím uvědomte si, že tato možnost se týká pouze vrácení nepoškozeného a žádným způsobem nepoužitého zboží.

Záruční a reklamační podmínky
Na zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta. U oprávněných reklamací se prodávající zavazuje bezplatně závadu odstranit (popř. vyměnit produkt za nový, případně po vzájemné dohodě s kupujícím za obdobný či vrácení peněz).

Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené:
neodborným použitím či skladováním zboží

 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.)


Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího (viz kontakty).
V případě reklamace nás prosím kontaktujte předem telefonicky nebo e-mailem a dohodneme se na dalším postupu. Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je nutno předložit doklad o nákupu zboží (fakturu) a udání důvodu reklamace. Reklamované zboží musí na své náklady kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (poštou nebo zásilkovou službou).
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu nákladů prokazatelně vzniklých s vyřizováním této reklamace.

 

Reklamační řád společnosti D N M company s.r.o.

            1. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 

 1. 2.    „Prodávajícím“ je společnost D N M company s.r.o., Trávníky 201, 768 04 Střílky, identifikační číslo: 25544713 , zapsána v obchodním rejstříku dne 17. listopadu 1998

            Spisová značka: C 31869 vedená u Krajského soudu v Brně.

 Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

 

 1. Reklamační řád společnosti D N M company s.r.o. je nedílnou součástí Obchodních podmínek D N M company s.r.o. 2017. Uzavřením kupní smlouvy (objednávky) Kupující vyjadřuje souhlas s  Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

 

 1. Zákazníkem internetového obchodu www.dnmcompany.cz je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

 

 1. 5.    „Prodávající“ při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. „Prodávající“ je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky.

           

            2. Postup reklamace

 

 • Reklamaci zákazník oznamuje písemně na email: reklamace@dnmcompany.cz,  s přiloženou fotodokumentací (poškozeného zboží, i jeho vnějšího obalu), která zaznamenává předmět reklamace a to i s viditelnou šarží a datem expirace tohoto zboží, a řádně vyplněný reklamační protokol. Po zpracování podkladů bude zákazník obeznámen s výsledkem reklamačního řízení. V případě uznání reklamace bude zákazník vyzván k zaslání reklamovaného zboží zpět na adresu: D N M company s.r.o., Nádražní 260, Koryčany 768 05. Reklamované zboží balte do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům, přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho dalšímu poškození.
 • Pokud je reklamace oprávněná, zákazník má právo na úhradu prostředků, které vynaložil se zasláním zboží, je však nutno tuto skutečnost doložit (doklad o poštovném).
 • Pokud je reklamace neoprávněná, pak zákazník nemá nárok na uhrazení nákladů spojených se zasláním zboží zpět prodejci.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí veškerých podkladů k reklamaci. O postupu reklamace bude zákazník vyrozuměn emailem. Lhůta je stanovena zákonem č. 89/2012 Sb.

 

Zákazník si může ověřit přijetí reklamace na telefonickém čísle +420 731 479 954 nebo napsat na email reklamace@dnmcompany.cz , kde mu budou poskytnuty náležité informace.

           

 

            3. Povinná kontrola zboží i jeho doručovacího obalu.

 

 1. Kupující přejímá zásilku od dopravce pouze pokud je zcela nepoškozena. Kupující není povinen zboží od dopravce převzít pokud zásilka jeví viditelné známky poškození (balík je roztržen, přelepen páskou Geis, promáčklý nebo jinak poškozený), jelikož je pravděpodobné, že zboží uvnitř takto poškozeného balíku bude zničené, či rozbité. Pokud nepoškozenou zásilku kupující převezme, neprodleně v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.

 

 1. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící zboží) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Následná reklamace zboží není možná.

 

 1. 3.    Chyba prodávajícího – jedná se o nezaslané zboží, mylně zaslané, expirace …. aj., v tomto případě hradí zaslání zboží prodávající v plné výši.

NA TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY SE REKLAMACE Z DŮVODŮ UVEDENÝCH V BODĚ 3 NEVZTAHUJÍ.

            4. Závěrečná ustanovení

            Tento reklamační řád nabývá účinnosti  1.5.2017. Změny reklamačního řádu jsou        vyhrazeny.

 
Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně